Prace konserwacyjne i naprawy

W zakres naszych usług wchodzą szeroko zakrojone prace konserwacyjne i naprawcze. Jesteśmy wykonawcą robót związanych z oczyszczeniem, pogłębieniem i odwodnieniem rowów melioracyjnych. Wykonujemy także odwodnienia budynków i posesji oraz konserwacje i naprawy istniejących drenaży. W ramach tej części oferty proponujemy również odwadnianie, boisk sportowych, pól i użytków rolnych. Z kolei suche tereny nawadniamy za pomocą regulacji rowów i nowo utworzonych ciągów drenarskich.

Świadczymy usługi z zakresu konserwacji zbiorników i cieków wodnych. Zajmujemy się koszeniem, umacnianiem i naprawą skarp, co umożliwia zachowanie właściwego stanu rzek, stawów lub też zbiorników retencyjnych. Tego rodzaju systematyczne zabiegi konserwacyjne zmniejszają ryzyko występowania powodzi. Profil naszej działalności obejmuje także usługi związane z utrzymaniem sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Uzupełnieniem oferty jest natomiast konserwacja terenów zielonych, w tym usługi rekultywacji, formowania nasypów, wyrównania czy wymiany gruntu.

 

widok z lotu ptaka na zamiejscowe tereny

 

 

wykopaliska prowadzone przy lini kolejowej